Tel: 023 230 1143/Faks: 086 614 7681      Van der Stelstraat, Tulbagh 6820      e-mail: bscronje@breede.co.za

WYN PLASE / WINE ESTATES

(information supplied by Tulbagh Tourism - tulbaghinfo@lando.co.za / www.tulbaghtourism.co.za &

Blue Crane Vineyards
Zia Brink - 023 230 0823 / 083 266 0156
info@bluecrane.co.za / www.bluecrane.co.za

De Heuvel
Jeffrey Galant - 023 231 0350 / 073 179 9611
info@deheuvelestate.co.za / www.deheuvelestate.co.za

Drostdy Hof
Jolene Hitchcock - 023 230 0203
jhitchcock@distell.co.za / www.drostdyhof.co.za

Manley Wines
Stefan Hartmann - 082 338 1213 / 023 230 0582
stefan@manleywinelodge.co.za / www.manleywinelodge.co.za

Montpellier
Marguerite Nel - 023 230 0656 / 072 108 1251
marguerite@montpellier.co.za / www.montpellier.co.za

Rijk’s Private Cellar
Pierre Wahl - 023 230 1622
pierre@rijks.co.za / www.rijks.co.za

Saronsberg
Dewaldt Heyns - 082 441 4117 / 023 230 0707
info@saronsberg.com / www.saronsberg.com

Schalkenbosch
Peter Jackson & Suzanne Miller - 023 230 1488
info@schalkenbosch.co.za & cellar@schalkenbosch.co.za / www.schalkenbosch.co.za

Theuniskraal
Andries Jordaan - 082 493 4569 / 023 230 0689
tkraal@xpoint.co.za / www.theuniskraal.co.za

Tulbagh Winery
Quintus Basson - 023 230 1001
tkw@tulbaghwine.co.za / www.tulbaghwine.co.za

Twee Jonge Gezellen
Luke Krone - 023 230 0680 / 082 354 9007
info@tjg.co.za / www.houseofkrone.co.za

Waverley Hills
Tammy Warburton - 023 231 1060
info@waverleyhills.co.za / www.waverleyhills.co.za
Gepleeg deur / Committed by Kumie Joubert-Van Niekerk